vrijdag 29 januari 2016

Vitaal Spierdijk

In de Sociale Kracht Monitor West-Friesland 2013 *1 staat Spierdijk boven in de lijst qua aantal actieve vrijwilligers, lidmaatschap van een vereniging en sociale betrokkenheid bij het dorp.
Het actieve verenigingsleven vormt samen met de basisschool het actieve sociale hart van het dorp.

Ze zijn zo essentieel voor Spierdijk omdat ze belangrijke plekken zijn waar sociale contacten en binding van de inwoners plaats kan vinden.

Dat zou ook in de toekomst zo moeten blijven maar kan dat ook?

Vanuit het verenigingsleven is in november het initiatief genomen om de zorgen die er leven in kaart te brengen, omdat door de toenemende vergrijzing en door het vertrek van actieve jongeren naar elders, de vitaliteit van het verenigingsleven de komende jaren steeds verder dreigt af te nemen.

Een kerngroep heeft zich de afgelopen maanden in de achtergrond ervan verdiept.
Onderzocht is hoe het ledental van de verenigingen zich vanaf 2010 heeft ontwikkeld, hoe de leerlingenprognose voor het basisonderwijs eruitziet, wat de omvang en de gevolgen zijn van de vergrijzing en hoe het staat met de mogelijkheid dat jongeren een kans krijgen in Spierdijk te blijven wonen in een betaalbare woning.
Voor dat laatste is een enquĂȘte gehouden om in beeld te brengen welke jongeren de afgelopen 5 jaar noodgedwongen uit Spierdijk zijn vertrokken en welke jongeren dat concreet van plan zijn voor de komende 5 jaar, omdat ze geen kans op een betaalbare woning in Spierdijk hebben.
Op basis van gemeentelijke beleidsdocumenten en zelf verzamelde feiten blijkt dat de vitaliteit van Spierdijk sinds 2010 gestaag terugloopt en dat deze trend zich doorzet. Het verwoorde beleid in diverse gemeentelijke beleidsstukken zoals de Structuurvisie 2020, zegt wel dat er aandacht en zorgen zijn over de leefbaarheid van de kleine kernen zoals Spierdijk maar met name voor Spierdijk is dit nog niet in de praktijk gebracht.
Sterker nog, het huidige gemeentelijke beleid voorziet in geen enkele concrete maatregel om de leefbaarheid in Spierdijk voor de toekomst veilig te stellen. Integendeel.
Op pagina 113 van de Structuurvisie staat zelfs dat ‘’mede gelet op de lopende woningbouwprojecten in Avenhorn/De Goorn en Obdam is realisatie van concurrerende woningbouw in Spierdijk niet wenselijk’’. Ten zuiden van de kern wordt wel ruimte gereserveerd om op termijn beperkte woningbouw mogelijk te maken’’.

Gemeente Belangen ondersteund dit initiatief, maar benadrukt daarbij dat het niet alleen voor Spierdijk geldt. GBK strijdt voor de belangen van de inwoners, qua leefbaarheid, woningbouw en alles wat daaraan samenhangt door het kleine kernen beleid voor de gehele gemeente Koggenland.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten